Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

I.    Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1.    Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;
2.    Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.akademiaosteopatii.pl oraz na podstronach, administrowany przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zamówień Towarów;
3.    Sprzedawca - Łukasz Ciesielski prowadzący Akademię Osteopatii z siedzibą przy ul. Marcelińskiej 92, 60-324 Poznań (NIP 7361517194);
4.    Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
5.    Umowa sprzedaży  - umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie między Klientem a Sprzedawcą;
6.    Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu;
7.    Konsument - Klient, będący pełnoletnią osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celach osobistych, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym również przedsiębiorca zawierający umowę za pośrednictwem Sklepu w celach związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a niemających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385⁵, art. 556⁴, art. 556⁵ i art. 576⁵ kodeksu cywilnego (tzw. przedsiębiorca na prawach konsumenta).
8.    Konto - konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu umożliwiające złożenie zamówienia w Sklepie. 

II.    Postanowienia ogólne 

1.    Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania zamówień i nabywania towarów za pośrednictwem strony internetowej www.akademiaosteopatii.pl. 
2.    Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności regulująca kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz Regulamin świadczenia usług elektronicznych, umieszczone pod adresem: www.akademiaosteopatii.pl .
3.    Właścicielem i administratorem Sklepu jest Sprzedawca. 
4.    Utwory udostępniane Klientom za pośrednictwem Sklepu, ich wygląd i treść stanowią własność Sprzedawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Możliwość korzystania z Utworów nie stanowi zawarcia, lub nie jest podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesienie przez Sprzedawcę na Klienta majątkowych praw autorskich w części lub w całości do Utworów. 
5.    Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny, wzorów, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
6.    We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu, jak również w związku z usługami nabytymi za pośrednictwem Sklepu zapraszamy do kontaktu ze Sprzedawcą poprzez:
Telefon: 888 418 588
Adres email: sklep@akademiaosteopatii.pl
3.    Warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
4.    Ceny podane w Sklepie są wskazane w polskich złotych i są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
5.    Informacje wskazane w Sklepie, w szczególności opisy poszczególnych usług, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
6.    Klient zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej i Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa, w sposób niezakłócający funkcjonowania strony internetowej i Sklepu.
7.    Sprzedawca nie dopuszcza możliwości dokonania rejestracji Konta i korzystania ze Sklepu w sposób anonimowy, pod pseudonimem lub przy użyciu niepoprawnych lub nieprawdziwych  danych. Korzystanie z Konta i Sklepu wymaga podania i ewentualnej późniejszej aktualizacji danych osobowych Klienta. 
8.    W celu usunięcia Konta Klienta należy za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sprzedawcę o woli jego usunięcia.

III.    Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu

1.    Do korzystania ze Sklepu, w tym rejestracji Konta i złożenia Zamówienia i nabycia towarów za pośrednictwem Sklepu potrzebne są:
a)    dostęp do Internetu;
b)    odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome,  Safari;
c)    włączona obsługa cookies;
d)    aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
2.    Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształceniu danych osobowych i informacji przez Klienta oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
3.    Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
4.    Sprzedawca zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych bądź aktualizacji Sklepu dostęp do Konta i Sklepu może być utrudniony.
5.    Sprzedawca informuje, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy swoje usługi  drogą elektroniczną i udostępnia Klientom Sklep, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 
6.    Klient zobowiązany jest zachować w poufności unikalne dane do logowania niezbędne do uzyskania dostępu do Konta i nie udostępniać ich osobom trzecim. 
7.    Sprzedawca zwraca uwagę na ryzyko związane z korzystaniem z Konta Klienta w Sklepie przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Klient nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności danych umożliwiających logowanie do Konta, lub udostępni te dane osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego Konta w Sklepie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

IV.    Ogólne warunki zawierania i wykonywania umów za pośrednictwem Sklepu

1.    Sprzedawca umożliwia nabycie towarów Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu umieszczonego w zakładce Sklep na stronie internetowej www.akademiaosteopatii.pl.
2.    Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 
3.    Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Wybór Towaru następuje przez polecenie "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem z jednoczesnym wskazaniem rozmiaru lub/i koloru Towaru.
4.    Klient po skompletowaniu całości zamówienia składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając opcję „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. 
5.    Każdorazowo przed złożeniem zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. W razie braku informacji o kosztach Dostawy i innych dodatkowych kosztach są one ponoszone przez Sprzedawcę.
6.    Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
7.    Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego przyjęcia. Informacja o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 
8.    Płatność za zamówiony Towary następuje poprzez serwis: Przelewy24.
9.    Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest skuteczne dokonanie płatności przez Klienta za zamawiany Towar. 
10.    Sprzedawca realizuje dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11.    Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy bez wad. 
12.    Sprzedawca zamieszcza bezpośrednio w Sklepie w opisie Towaru informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia i dostawy Towaru.
13.    Termin realizacji zamówienia i dostawy liczony jest w dniach roboczych od dnia zawarcia umowy.
14.    Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera na adres wskazany w formularzu zamówienia.
15.    Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
16.    Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia, przesyła potwierdzenie zakupu obejmujące dostarczane Towary.
17.    Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
18.    Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
19.    Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a.    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b.    żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
20.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
21.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

V.    Inne usługi świadczone drogą elektroniczną

1.    Sprzedawca, poza umożliwieniem nabycia usług za pośrednictwem Sklepu, może świadczyć na rzecz Klienta:
a.    usługę polegającą na rejestracji, utrzymywaniu i zapewnieniu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, przy czym zasady utrzymania Konta reguluje Regulamin świadczenia usług elektronicznych znajdujący się na stronie www.akademiaosteopatii.pl.
b.    nabycia bez zakładania konta jako gość bez rejestracji.
 
VI.    Odstąpienie od umowy

1.    Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 Konsument może odstąpić od Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W razie chęci odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą pisemną na adres siedziby Sprzedawcy lub emailem na adres sklep@akademiaosteopatii.pl .
3.    Za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu uznaje się dzień nadania oświadczenia w urzędzie pocztowym lub firmie kurierskiej - w przypadku złożenia oświadczenia drogą pisemną, a w przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną  - dzień jego wysłania.
4.    W przypadku odstąpienia od Umowy Konsumentowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności dokonane w związku z zawarciem Umowy za pośrednictwem Sklepu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 
5.    Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Konsumenta przy zawieraniu Umowy, chyba że Konsument, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu płatności. Dyspozycja dotycząca odmiennego sposobu zwrotu płatności jest wiążąca bez dodatkowych warunków, o ile nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
6.    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

IX.     Reklamacje

1.    Klient może złożyć reklamacje dotyczące towarów nabytych za pośrednictwem Sklepu w formie pisemnej pocztą  na adres siedziby Sprzedawcy, drogą elektroniczną na adres email: sklep@akademiaosteopatii.pl .
2.    Reklamacja powinna każdorazowo zawierać co najmniej dane identyfikacyjne składającego reklamację,  opis stwierdzonych nieprawidłowości, termin stwierdzenia nieprawidłowości objętych reklamacją oraz żądania związane z reklamacją. 
3.    Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację. 
4.    W przypadku niekompletnej reklamacji, Klient zostanie wezwany do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, o ile brakujące informacje uniemożliwiają jej merytoryczne rozpoznanie. 
5.    Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformuje o dalszym trybie postępowania. 

X. Rozstrzyganie sporów,  tym pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich

1.    Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
2.    Spory dotyczące nabytych za pośrednictwem usług można rozwiązać między innymi w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub postępowania przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
3.    Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikającej z internetowej umowy sprzedaży luk umowy oświadczeniu usług.
4.    Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń rozpatrywania reklamacji Konsument może uzyskać na stronie www.uokik.gov.pl oraz u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, jak również w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz w organizacjach społecznych, których statutowym celem jest ochrona konsumentów. 
5.    W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XI.    Postanowienia końcowe

1.    Umowy ze Sprzedawcą zawarte za pośrednictwem Sklepu na podstawie niniejszego Regulaminu są zawierane i wykonywane w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
2.    Sprzedawca ma prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, które wejdą w życie z dniem ich publikacji na stronie www.akademiaosteopatii.pl.
3.    Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia umowy. 
4.    Klienci posiadający aktywne Konto o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani drogą mailową w odpowiednim wyprzedzeniem.
5.    Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje począwszy od dnia 04.004.2022 roku .
6.    Aktualna treść Regulaminu jest dostępna jest w siedzibie Sprzedawcy, a ponadto jest umieszczona na stronie www.akademiaosteopatii.pl oraz może zostać przesłana na życzenie Klienta mailem na wskazany przez niego adres. Archiwalna treść Regulaminu jest każdorazowo dostępna w siedzibie Sprzedawcy oraz może zostać przesłana na życzenie Klienta mailem na wskazany przez niego adres.
7.    W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu w całości lub części okaże się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, nie wpłynie to na ważności, skuteczność lub możliwość egzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca deklaruje zastosowanie odpowiednich przepisów prawa w miejsce niezgodnych zapisów Regulaminu. Strony wyrażają zgodę na zastąpienie postanowień, o których mowa w niniejszym ustępie właściwym przepisem prawa. 
8.    W  sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, inne właściwe przepisy prawa polskiego oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 

Program nauczania

Program edukacyjny Akademii oparty jest o standardy stosowane w największych szkołach osteopatycznych na świecie i obejmuje ponad 2 tys. godzin dydaktycznych realizowanych przez 44 seminaria w trakcie 4,5-letniego cyklu nauczania.

Dowiedz się więcej

Osteopata D.O.

Po ukończeniu 4,5 letniego trybu nauczania, otrzymujesz możliwość napisania pracy dyplomowej i uzyskania Certyfikowanego Osteopaty D.O.

Dowiedz się więcej

Lokalizacja

Akademia Osteopatii działa w: Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Gdańsku.

Dowiedz się więcej
 
Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Biuro

ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań,
(+48) 606 306 122, (+48) 668 378 419
(+48) 668 641 708
kontakt@akademiaosteopatii.pl
Wtorek - Piątek 9:00 - 16:00

SOCIAL MEDIA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Osteopatii z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 92, NIP 7361517194. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
Regulamin sklepu internetowego znajduje się tutaj.