Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Osteopatii z siedzibą przy ul. Marcelińskiej 92,  60-324 Poznań (NIP 7361517194).

Kontakt z  Administratorem

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail: info@akademiaosteoaptii.pl.

Informacje o przetwarzanych danych

Korzystanie ze strony internetowej www.akademiaosteopatii.pl oraz usług elektronicznych świadczonych za jej pośrednictwem, jak również aplikacji mobilnej, w tym otrzymywanie newslettera, założenie i korzystanie z Konta, przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych, publikacja danych kontaktowych gabinetów osteopatycznych na Mapie Osteopatów.

Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, nie mniej jednak ich brak uniemożliwi nam zawarcie umowy lub skorzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane

Okres przetwarzania

Podstawa prawna

założenie i utrzymywanie Konta, w tym Konta w aplikacji mobilnej 

 • imię i nazwisko
 • adres email
 • IP
 • adres zamieszkania lub/i adres do doręczeń
 • numer telefonu
 • nazwa, adres i/lub NIP prowadzonej działalności, jeśli zostaną podane
 • w przypadku aplikacji mobilnej dodatkowo numer PESEL, data i miejsce urodzenia, dane dotyczące przebiegu kształcenia w związku z Uczestnictwem w Kursie

 

do czasu usunięcia Konta, z tym że dane o archiwalnych zamówieniach będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

otrzymywanie newslettera

 • imię
 • adres email
 • IP

 

do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania lub/i adres do doręczeń
 • nazwa i adres prowadzonej działalności, jeśli zostaną podane
 • adres e-mail
 • IP
 • numer telefonu
 • NIP- jeśli zostanie podany

 

do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

Dokonanie płatności online

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania lub/i adres do doręczeń
 • nazwa i adres prowadzonej działalności, jeśli zostaną podane
 • adres e-mail
 • IP
 • numer telefonu
 • NIP- jeśli zostanie podany
 • numer rachunku bankowego

do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

Rozpatrzenie reklamacji i odstąpienie od umowy

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania lub/i adres do doręczeń
 • adres email
 • numer telefonu

do czasu przedawnienia roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Realizacja obowiązków podatkowych i księgowych w związku z zawarciem umowy

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania lub/i adres do doręczeń
 • nazwa i adres prowadzonej działalności, jeśli zostaną podane
 • NIP- jeśli zostanie podany
 • numer rachunku bankowego

do czasu wykonania prawnie ciążących na Administratorze obowiązków dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej (aktualnie 5 lat od końca roku kalendarzowego , w którym zawarto umowę)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania lub/i adres do doręczeń
 • nazwa i adres prowadzonej działalności, jeśli zostaną podane
 • PESEL
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • NIP- jeśli zostanie podany
 • numer rachunku bankowego

do czasu przedawnienia roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przesłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres email
 • IP

do czasu przedawnienia roszczeń w przypadku sprawy o charakterze majątkowym, w pozostałych przypadkach zapytania będą archiwizowane przez okres 1 roku

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Publikacja danych kontaktowych gabinetu na Mapie Osteopatów

 • imię i nazwisko
 • nazwa gabinetu
 • adres email
 • telefon
 • adres gabinetu
 • data ukończenia AO

do czasu usunięcia danych przez Użytkownika lub Akademię

art. 6 ust. 1 lit. B  RODO

Analiza aktywności na stronie internetowej

 • imię i nazwisko
 • adres email
 • IP
 • data i czas serwera
 • informacje o systemie operacyjnym
 • przybliżona lokalizacja

dane zapisywane automatycznie podczas korzystania ze strony, przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Administrowanie stroną internetową

 • imię i nazwisko
 • adres email
 • IP
 • data i czas serwera
 • informacje o systemie operacyjnym
 • przybliżona lokalizacja

dane zapisywane automatycznie podczas korzystania ze strony, przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Marketing własny

 • Imię i nazwisko
 • adres email
 • adres zamieszkania lub/i adres do doręczeń

do czasu złożenia sprzeciwu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Newsletter

Wyrażając zgodę na otrzymywanie newslettera wyrażasz jednocześnie zgodę, by system wykorzystywany do obsługi newslettera zapisywał Twój numer IP, przybliżoną lokalizację, klienta poczty wykorzystywanego do obsługi poczty e-mail oraz śledzenia działania podejmowanych w związku z wysyłanymi wiadomościami. Działania te oparte są na prawnie  uzasadnionym interesie  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.

Dokonanie zapisu na newsletter lub założenie Konta na stronie internetowej www.akademiaosteopatii.pl, w tym podanie adresu email lub numeru telefonu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na prowadzenie komunikacji drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Dokonanie zapisu na newsletter jest równoznaczne w wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o planowanych wydarzeniach, działaniach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora.

W każdej chwili możliwa jest rezygnacja z otrzymywania newslettera, a to poprzez kontakt z Administratorem na adres: kontakt@akademiaosteopatii.pl.

W każdej chwili możliwa jest aktualizacja danych wskazanych na potrzeby otrzymywania newslettera, a to poprzez kontakt z Administratorem na adres: kontakt@akademiaosteopatii.pl.  

Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www

Przesyłając zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.akademiaosteopatii.pl niezbędne jest podanie Twoich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email. Dane te są niezbędne do udzielenia Tobie odpowiedzi w sprawie, z którą zwracasz się do nas za pośrednictwem formularza. Przesyłając zapytanie wyrażasz jednocześnie zgodę, by system wykorzystywany do obsługi zapytania zapisywał Twój numer IP, przybliżoną lokalizację, klienta poczty wykorzystywanego do obsługi poczty e-mail oraz śledzenia działania podejmowanych w związku z wysyłanymi wiadomościami. Działania te oparte są na prawnie  uzasadnionym interesie  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań użytkowników strony www w celu optymalizacji działań mailingowych.

 

Publikacja danych za pośrednictwem Mapy Osteopatów

Przekazując dane kontaktowe gabinetu osteopatycznego do publikacji na Mapie Osteopatów ponosisz pełną odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność tych danych i jesteś zobowiązany do ich  aktualizowania. W razie podejrzenia, iż publikacja danych gabinetu na Mapie Osteopatów narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich lub zawiera nieprawdziwe lub nieaktualne dane Administrator może zawiesić publikację  wpisu, a to  na czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy. W takiej sytuacji jesteś zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Administratorem w ww. sprawie. W razie braku współpracy lub na wypadek uprawdopodobnienia  ww. okoliczności, Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania publikacji Twoich danych na Mapie Osteopatów.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w realizacji poszczególnych usług, w tym w szczególności:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są kopie zapasowe mogące zawierać dane osobowe,
 • dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera,
 • dostawca systemu CRM, w którym przechowywane są dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych,
 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są dane w celu wystawienia faktury,
 • biuro rachunkowe, które przetwarza dane widoczne na fakturach,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej i obsługi płatności dokonywanych za pośrednictwem strony, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga dostępu do danych.

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych  umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak np. służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Część operacji przetwarzania danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich, ale wyłącznie wówczas, gdy wynika to z korzystania z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi oferowanych przez Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.

Profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływały na podmioty, których dane są przetwarzane. 

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo. gov.pl).

W przypadku cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie niezwłocznie zablokowane, a dane usunięte, chyba, że są one niezbędne ze względu na prawnie ciążący na Administratorze obowiązek lub ze względu na uzasadniony interes Administratora. Sprzeciw ani cofnięcie zgody nie mają wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed wyrażeniem sprzeciwu lub cofnięciem zgody.

Pliki cookies

Strona internetowa www.akademiaostepatii.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym. Mogą one być odczytywane przez własny system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). 

Cookies wykorzystywane są na podstawie zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy są one niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać korzystanie z części funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony interentowej, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Możliwe jest zarządzanie ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej poprzez blokowanie wszystkich lub wybranych plików cookies, jak również blokowanie plików cookies konkretnych witryn.

W każdej chwili można usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek. 

Istnieje możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu strony internetowej www.akademiaosteopatii.pl poprzez mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala blokować niechciane pliki cookies.

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony internetowej, takich jak na przykład utrzymywanie sesji po zalogowaniu do konta, zapamiętanie ostatnio przeglądanych zakładek.

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies. 

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji. Logi serwera służą do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

W ramach strony internetowej www.akademiaosteopatii.pl funkcjonują pliki cookies podmiotów trzecich, takich jak: Google Analytics, Google Tag Manager, Google AdWords, Google AdSense, Facebook Custom Audiences, Facebook, Twitter, LinkedIN, Pinterest (pliki cookies narzędzi społecznościowych), YouTube.

Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej:

Google Analytics

Narzędzie jest dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej m.in. o liczbie odwiedzin, czasie odwiedzin, wyszukiwarce, przybliżonej lokalizacji.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

https://business.safety.google/privacy/

 

Google Tag Manager

Narzędzie dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Umożliwia zarządzanie tagami, czyli drobnymi fragmentami kodu, dzięki którym możliwa jest kontrola zachowania  użytkowników, zbieranie informacji o skuteczności reklam i podejmowanie działań mających na celu ulepszanie sklepu. Google Tag Manager nie zbiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację, jednakże powoduje uruchomienie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

https://business.safety.google/privacy/

 

Google AdWords

Narzędzie dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przy okazji odwiedzin na stronie internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat aktywności na stronie internetowej. W ramach Google Ads nie są gromadzone jakiekolwiek dane umożliwiające identyfikację.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

https://business.safety.google/privacy/

 

 

Google AdSense

Narzędzie dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pliki cookies wykorzystywane są do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin na stronie lub w innych witrynach internetowych. AdSense używa plików cookies, by poprawiać jakość reklam. Nie są gromadzone jakiekolwiek dane, które umożliwiają identyfikację.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

https://business.safety.google/privacy/

 

Facebook Custom Audiences

Narzędzie dostarczane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Jest wykorzystywane w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów reklamowych. Narzędzie umożliwia ustalenie odwiedzanych stron internetowych i mierzenie skuteczności reklam. Zbierane informacje są anonimowe i nie umożliwiają identyfikacji.

https://www.facebook.com/ads/settings

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Narzędzia społecznościowe

Na stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram.  Podczas skorzystania ze strony internetowej przeglądarka przesyła do administratora serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w stronę i gromadzi pewne informacje, np. identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej. Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania strony. Informacje te mogą być wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam.

Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388 

 

YouTube

Na stronie osadzane są widgety YouTube pozwalające odtwarzać nagrania dostępne w serwisie YouTube. Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC. Wideo osadzane są na stronie w trybie ochrony prywatności,  co oznacza, że żadne pliki cookies nie są zapisywane na urządzeniu ani Google nie gromadzi jakichkolwiek informacji dopóki nagranie nie zostanie odtworzone.

Szczegóły: https://www.youtube.com/t/terms

https://policies.google.com/privacy

 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1. czerwca 2024 roku.
 2. Zmiany Polityki Prywatności mogą być dokonywane w szczególności w przypadku zmian technologicznych lub zmian przepisów prawa.
 3. Aktualna treść Polityki Prywatności jest dostępna jest w siedzibie Administratora, a ponadto jest umieszczona na stronie www.akademiaosteopatii.pl oraz może zostać przesłana na życzenie Klienta mailem na wskazany przez niego adres.
 4. Archiwalna treść Polityki Prywatności jest każdorazowo dostępna w siedzibie Administratora oraz może zostać przesłana na życzenie Klienta mailem na wskazany przez niego adres.

 

Program nauczania

Program edukacyjny Akademii oparty jest o standardy stosowane w największych szkołach osteopatycznych na świecie i obejmuje ponad 2 tys. godzin dydaktycznych realizowanych przez 44 seminaria w trakcie 4,5-letniego cyklu nauczania.

Dowiedz się więcej

Osteopata D.O.

Po ukończeniu 4,5 letniego trybu nauczania, otrzymujesz możliwość napisania pracy dyplomowej i uzyskania Certyfikowanego Osteopaty D.O.

Dowiedz się więcej

Lokalizacja

Akademia Osteopatii działa w: Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Gdańsku.

Dowiedz się więcej
 
Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Biuro

ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań,
(+48) 606 306 122, (+48) 668 378 419
(+48) 668 641 708
kontakt@akademiaosteopatii.pl
Wtorek - Piątek 9:00 - 16:00

SOCIAL MEDIA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Osteopatii z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 92, NIP 7361517194. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
Regulamin sklepu internetowego znajduje się tutaj.