Regulamin

Regulamin

I.    Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1.    Regulamin – niniejszy Regulamin dotyczący usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem strony www.akademiaosteopatii.pl, w tym Sklepu umieszczonego oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej;
2.    Akademia -  Łukasz Ciesielski prowadzący Akademię Osteopatii z siedzibą przy ul. Marcelińskiej 92, 60-324 Poznań (NIP 7361517194);
3.    Strona www – strona www.akademiaosteopatii.pl , której administratorem jest Akademia;
4.    Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna udostępniona przez Akademię Użytkownikom, będącym Uczestnikami organizowanych przez Akademię Kursów, jak również wykładowcom, prowadzącym zajęcia szkoleniowe w ramach Kursów organizowanych przez Akademię oraz asystentom grup szkoleniowych.
5.    Sklep - sklep internetowy dostępny na podstronie www.akademiaosteopatii.pl, administrowany przez Akademię, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zamówień Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania Sklepu uregulowane są w Regulaminie Sklepu. 
6.    Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z usług elektronicznych za pośrednictwem strony www.akademiaosteopatii.pl lub z  aplikacji mobilnej.
7.    Konsument - Użytkownik, będący pełnoletnią osobą fizyczną, korzystającą ze strony www oraz aplikacji mobilnej w celach osobistych, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym również przedsiębiorca działający  w celach związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, lecz niemających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385⁵, art. 556⁴, art. 556⁵ i art. 576⁵ kodeksu cywilnego (tzw. przedsiębiorca na prawach konsumenta).
8.    Konto - konto Użytkownika założone  za pośrednictwem strony www lub aplikacji mobilnej  umożliwiające dostęp do usług i informacji świadczonych lub przekazywanych za pośrednictwem strony www lub aplikacji mobilnej. 

II.    Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem strony internetowej www.akademiaosteopatii.pl oraz z aplikacji mobilnej. 
2.    Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności, regulująca kwestie związane z ochroną danych osobowych i korzystaniem z newslettera, umieszczona pod adresem: www.akademiaosteopatii.pl.
3.    Właścicielem i administratorem strony www, w tym Sklepu oraz aplikacji mobilnej jest Akademia.
4.    Utwory, w tym w szczególności materiały szkoleniowe udostępnianie Użytkownikom za pośrednictwem strony www lub aplikacji mobilnej, zdjęcia, grafiki, filmy, ich wygląd i treść stanowią własność Akademii lub majątkowe prawa autorskie do Utworów przysługują Akademii w udostępnionym zakresie i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1231 ze zm.). Możliwość korzystania z Utworów, w tym materiałów nie stanowi zawarcia, lub nie jest podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesienie przez Akademię na Użytkownika majątkowych praw autorskich w części lub w całości do Utworów, w tym materiałów szkoleniowych. Użytkownik w ramach udostępnienia uzyskuje prawo korzystania z Utworów wyłącznie do celów osobistych na zasadach określonych w pkt VI Regulaminu.
3.    We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem strony www lub aplikacji mobilnej, zapraszamy do kontaktu z Akademią poprzez email: info@akademiaosteopatii.pl lub formularz kontaktowy dostępny na stronie www.  kontaktowy dostępny na stronie www.
4.    Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
5.    Informacje wskazane na stronie www i w aplikacji mobilnej, w szczególności opisy poszczególnych usług, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
6.    Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony www i aplikacji mobilnej w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa, w sposób niezakłócający funkcjonowania strony internetowej i aplikacji mobilnej.
7.    Akademia nie dopuszcza możliwości dokonania rejestracji Konta i korzystania z aplikacji mobilnej w sposób anonimowy, pod pseudonimem lub przy użyciu niepoprawnych lub nieprawdziwych  danych. Korzystanie z Konta i aplikacji mobilnej wymaga podania i ewentualnej późniejszej aktualizacji danych osobowych Użytkownika. 
8.    W celu usunięcia Konta Użytkownika lub dezaktywowania aplikacji mobilnej należy za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Akademię o woli jego usunięcia. Czynności niezbędne do zakończenia świadczenia usług  zostaną podjęte niezwłocznie po otrzymaniu żądania nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 

III.    Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze strony www oraz aplikacji mobilnej

1.    Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej, potrzebne są:
a)    dostęp do Internetu;
b)    odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome,  Safari;
c)    włączona obsługa cookies;
d)    aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
2.    Akademia zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształceniu danych osobowych i informacji przez Użytkownika oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
3.    Akademia podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www oraz aplikacji mobilnej.
4.    Akademia zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych bądź aktualizacji strony www lub aplikacji mobilnej dostęp do Konta, strony www lub aplikacji mobilnej może być utrudniony.
5.    Akademia informuje, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy swoje usługi  drogą elektroniczną i udostępnia Użytkownikom stronę www oraz aplikację mobilną, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Akademią a Użytkownikiem.  
6.    Użytkownik zobowiązany jest zachować w poufności unikalne dane do logowania niezbędne do uzyskania dostępu do Konta i nie udostępniać ich osobom trzecim. 
7.    Akademia zwraca uwagę na ryzyko związane z korzystaniem z Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności danych umożliwiających logowanie do Konta, lub udostępni te dane osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego Konta w aplikacji mobilnej  lub na stronie www mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

IV.    Warunki świadczenia usług za pośrednictwem aplikacji mobilnej

1.    W ramach aplikacji mobilnej Akademia umożliwia:
a.    Użytkownikom, będącym aktualnymi Uczestnikami  Kursów organizowanych przez Akademie dostęp do danych dotyczących Kursu, w którym bierze udział Użytkownik. 
b.    Wykładowcom prowadzącym zajęcia szkoleniowe w Akademii dostęp do informacji dotyczących poprowadzonych zajęć szkoleniowych, 
c.    Asystentom grup szkoleniowych – dostęp do danych dotyczących zajęci grupy szkoleniowej, której opiekunem jest asystent. 
2.    Zakres informacji i funkcjonalności aplikacji mobilnej udostępniany poszczególnym kategoriom Użytkowników jest zależny od kategorii Użytkownika, tj. Uczestnik Kursu, Wykładowca, Asystent. 
3.    Warunkiem niezbędnym do korzystania z aplikacji mobilnej jest posiadanie indywidualnego Konta w aplikacji mobilnej przez Użytkownika. 
4.    Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. 
5.    Akademia zapewni możliwość przypomnienia aktualnego lub wygenerowania nowego hasła do Konta w przypadku utraty lub zapomnienia poprzedniego. 
6.    Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje Konto, co jest jednoznaczne z zaprzestaniem z korzystania z aplikacji mobilnej.
7.    Użytkownik może dokonać aktualizacji danych niezbędnych do wykonania umowy przez Akademię, a wskazanych w pkt 10 bezpośrednio za pośrednictwem swojego Konta w aplikacji mobilnej. 
8.    Konto Użytkownika jest aktywne w okresie trwania współpracy z Akademią, tj. w przypadku Uczestnika - w okresie trwania Kursu, w którym bierze udział Uczestnik, w przypadku Wykładowcy i Asystenta - w okresie współpracy z Akademią i w zakresie niezbędnym do wykonania umowy z Akademią.
9.    Postanowienia pkt 16 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do Konta Użytkownika w aplikacji mobilnej. 
10.    Konto Użytkownika umożliwia  ustawienie własnego avatara i zawiera dane, niezbędne do prawidłowego wykonania umowy łączącej Użytkownika i Akademię. W przypadku Użytkownika będącego Uczestnikiem Kursu niezbędnymi danymi są dane wskazane przy zawieraniu umowy, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, aktualny status Użytkownika na Kursie. 
11.    Użytkownik będący Uczestnikiem Kursu uzyskuje za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostęp do :
a.    listy i szczegółów zjazdów szkoleniowych wynikających z harmonogramu na dany rok szkoleniowy, w tym w szczególności skrócony opis zajęć, informację o wykładowcy, terminy zjazdu szkoleniowego, 
b.    materiałów szkoleniowych niezbędnych na dany zjazd szkoleniowy wraz z tzw. sylabusem,
c.    potwierdzeń swojej obecności na poszczególnych zjazdach szkoleniowych,
d.    materiałów szkoleniowych pozwalających z ugruntowanie wiedzy z poszczególnych zjazdów szkoleniowych, tzw. mini-quizy,
e.    wyników egzaminów,
f.    informacji o statusie płatności za poszczególne zjazdy szkoleniowe w wysokości wynikającej z umowy dotyczącej udziału w Kursie, o terminie płatności wraz z możliwością pobrania w formacie pdf faktury za poszczególne zjazdy szkoleniowe. 
12.    Aplikacja mobilna umożliwia Uczestnikowi Kursu dokonanie zapłaty online należności za poszczególne zjazdy szkoleniowe za pośrednictwem operatora płatności system Przelewy24. 
13.    Po dokonaniu wyboru opcji zapłaty online za pośrednictwem systemu Przelewy24 Uczestnik Kursu powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w procesie dokonywania płatności, w tym w szczególności Uczestnik Kursu zostanie przekierowany bezpośrednio do serwisu Przelewy24. 
14.    Zapłata należności za poszczególne zjazdy szkoleniowe następuje na zasadach i w terminach opisanych szczegółowo w umowie łączącej Uczestnika Kursu z Akademią a dotyczącej jego udziału w Kursie. 
15.    Użytkownik będący wykładowcą prowadzącym zajęcia szkoleniowe w ramach Kursu  w ramach aplikacji mobilnej uzyskuje dostęp do harmonogramu prowadzonych zajęć, możliwość umieszczania i odczytywania komentarzy i dodatkowych opisów dotyczących prowadzonych zajęć, możliwość edycji dziennika, kontakt z Akademią. 
16.     Użytkownik będący asystentem grupy uzyskuje dostęp do harmonogramu zajęć szkoleniowych danej grupy, możliwość umieszczania i odczytywania komentarzy i dodatkowych opisów dotyczących poszczególnych zajęć, kontakt z Akademią.
17.    Użytkownik uzyskuje możliwość oceny  zjazdu szkoleniowego po jego zakończeniu i przekazania uwag dotyczących kwestii organizacyjnych i merytorycznych (ocena w skali 1-5 wg opisanych przez Akademię kategorii).
18.    Użytkownik w ramach aplikacji mobilnej może otrzymywać powiadomienia dotyczące istotnych kwestii dotyczących Kursu i działalności Akademii, w tym w szczególności  o wynikach egzaminu, nowych dokumentach do pobrania, terminach zjazdów szkoleniowych, wystawieniu faktury, opóźnieniu w płatności należności na rzecz Akademii,  projektach organizowanych lub współorganizowanych przez Akademię, informacjach dotyczących działalności Akademii, itp. . 
19.    Powiadomienia, o których mowa w ust. 18 mogą być przesyłane za pośrednictwem aplikacji  mobilnej oraz sms-em na numer telefonu Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę. 

V.    Warunki świadczenia usług za pośrednictwem strony www

1.    Akademia może świadczyć na rzecz Użytkownika za pośrednictwem strony www następujące usługi:
a.    usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Użytkownik wyraził na nią zgodę, 
b.    usługę polegającą na rejestracji, utrzymywaniu i zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Konta za pomocą logowania,
c.    usługę kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www
d.    sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie handlowej Akademii znajdujących się w Sklepie, przy czym szczegółowe zasady nabywania Towarów znajdują się w Regulaminie Sklepu . 
2.    Użytkownik uzyskuje dostęp do indywidualnego Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. 
3.    Akademia zapewni możliwość przypomnienia aktualnego lub wygenerowania nowego hasła do Konta w przypadku utraty lub zapomnienia poprzedniego. 
4.    Użytkownik  może w każdym czasie usunąć swoje Konto.
5.    Uczestnik zobowiązany jest dokonać aktualizacji danych niezbędnych do wykonania umowy przez Akademię. 
6.    Akademia jest uprawniona do usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy :
a.    pomimo upomnienia, Użytkownik rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa, lub
b.    Użytkownik nie korzystał ze swojego Konta w okresie ostatnich 6 miesięcy i nie posiada aktywnych usług nabytych Akademii. 
7.    W sprawach istotnych lub gdy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących lub rażącego naruszenia Regulaminu, Akademia zastrzega prawo zawieszenia dostępu do Konta na czas wskazany w upomnieniu, o którym mowa w ust. 5a począwszy  od jego wysłania, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 
8.    Zasady korzystania z usługi newslettera  oraz przetwarzania danych osobowych przekazanych w związku z zapisem na newslettera określa szczegółowo Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
9.    Wszelkie zapytania i sprawy przekazane do Akademii za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego za stronie www zostaną niezwłocznie przekazane do rozpoznania. Odpowiedź zostanie przesłana nie później niż w terminie  7 dni roboczych od dnia zapytania. 
10.    Warunkiem przesłania odpowiedzi w sprawie przekazanej do Akademii za pośrednictwem formularza kontaktowego jest podanie danych do kontaktu, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu lub adres email .
11.    Zapytania niekompletne uniemożliwiające udzielenie odpowiedzi pozostaną  bez rozpoznania. 
12.    Zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych na potrzeby udzielenia odpowiedzi w sprawie przesłanej do Akademii za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www określa Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

VI.    Licencja

1.    Wszelkie materiały, w tym materiały szkoleniowe udostępnione za pośrednictwem strony www oraz aplikacji mobilnej w stanowią Utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej. 
2.    Użytkownik jest zobowiązany i uprawniony do korzystania z Utworów, w tym materiałów szkoleniowych wyłącznie w celach osobistych, na potrzeby własne, a w przypadku przedsiębiorców - w celach związanych z prowadzoną działalnością, bez prawa do dalszego komercyjnego ich wykorzystywania, a jedynie celu własnego szkolenia.
3.    W przypadku zamiaru wykorzystania Utworów, w tym materiałów szkoleniowych w całości lub części w celu innym aniżeli wskazany w ust. 2, Użytkownik zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną (pod rygorem nieważności) zgodę Akademii na takie wykorzystanie. 
4.    Akademia udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Utworów, w tym materiałów szkoleniowych w zakresie, o jakim mowa w niniejszym Regulaminie. 
5.    Zakazane jest w szczególności udostępnianie i prezentowanie Utworów, w tym materiałów szkoleniowych (w całości lub części) osobom trzecim, ich publikowanie lub kopiowanie na potrzeby inne niż własny użytek, o którym mowa w ust. 2.

IX.     Reklamacje

1.    Akademia ponosi odpowiedzialność za dołożenie należytej staranności przy wykonywaniu usług za pośrednictwem strony www oraz aplikacji mobilnej, z uwzględnieniem zawodowego charakteru świadczonych usług. 
2.    Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem strony www oraz aplikacji mobilnej w formie pisemnej pocztą  na adres siedziby Akademii, drogą elektroniczną na adres email: info@akademiaosteopatii.pl lub bezpośrednio przez formularz udostępniony na stronie www.akademiaosteopatii.pl.
3.    Reklamacja powinna każdorazowo zawierać co najmniej dane identyfikacyjne składającego reklamację,  opis stwierdzonych nieprawidłowości, termin stwierdzenia nieprawidłowości objętych reklamacją oraz żądania związane z reklamacją. 
4.    Reklamacje należy składać w terminie 7  dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację. 
5.    W przypadku niekompletnej reklamacji, Użytkownik zostanie wezwany do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, o ile brakujące informacje uniemożliwiają jej merytoryczne rozpoznanie. 
6.    Akademia ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformuje o dalszym trybie postępowania.

X. Rozstrzyganie sporów,  tym pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich

1.    Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
2.    Spory dotyczące nabytych za pośrednictwem usług można rozwiązać między innymi w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub postępowania przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
3.    Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikającej z internetowej umowy sprzedaży luk umowy oświadczeniu usług.
4.    Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń rozpatrywania reklamacji Konsument może uzyskać na stronie www.uokik.gov.pl oraz u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, jak również w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz w organizacjach społecznych, których statutowym celem jest ochrona konsumentów. 
5.    W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Akademii.

XI.    Postanowienia końcowe

1.    Umowy ze Akademią zawarte za pośrednictwem strony www  lub aplikacji mobilnej na podstawie niniejszego Regulaminu są zawierane i wykonywane w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
2.    Akademia ma prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, które wejdą w życie z dniem ich publikacji na stronie www.akademiaosteopatii.pl.
3.    Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia umowy. 
4.    Użytkownicy posiadający aktywne Konto o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani drogą mailową w odpowiednim wyprzedzeniem.
5.    Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje począwszy od dnia 4.04.2022.
6.    Aktualna treść Regulaminu jest dostępna jest w siedzibie Akademii, a ponadto jest umieszczona na stronie www.akademiaosteopatii.pl oraz może zostać przesłana na życzenie Użytkownika mailem na wskazany przez niego adres. Archiwalna treść Regulaminu jest każdorazowo dostępna w siedzibie Akademii oraz może zostać przesłana na życzenie Użytkownika mailem na wskazany przez niego adres.
7.    W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu w całości lub części okaże się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, nie wpłynie to na ważności, skuteczność lub możliwość egzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Akademia deklaruje zastosowanie odpowiednich przepisów prawa w miejsce niezgodnych zapisów Regulaminu. Strony wyrażają zgodę na zastąpienie postanowień, o których mowa w niniejszym ustępie właściwym przepisem prawa. 
8.    W  sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, inne właściwe przepisy prawa polskiego oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 

Program nauczania

Program edukacyjny Akademii oparty jest o standardy stosowane w największych szkołach osteopatycznych na świecie i obejmuje ponad 2 tys. godzin dydaktycznych realizowanych przez 44 seminaria w trakcie 4,5-letniego cyklu nauczania.

Dowiedz się więcej

Osteopata D.O.

Po ukończeniu 4,5 letniego trybu nauczania, otrzymujesz możliwość napisania pracy dyplomowej i uzyskania Certyfikowanego Osteopaty D.O.

Dowiedz się więcej

Lokalizacja

Akademia Osteopatii działa w: Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Gdańsku.

Dowiedz się więcej
 
Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Biuro

ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań,
(+48) 606 306 122, (+48) 668 378 419
(+48) 668 641 708
kontakt@akademiaosteopatii.pl
Wtorek - Piątek 9:00 - 16:00

SOCIAL MEDIA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Osteopatii z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 92, NIP 7361517194. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
Regulamin sklepu internetowego znajduje się tutaj.